richtlijn trade secrets

De Raad nam een richtlijn aan met regels voor de bescherming van bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie van EU-bedrijven.

Het besluit volgt op een akkoord dat op 15 december 2015 met het Europees Parlement is bereikt.

De richtlijn, die voorziet in gemeenschappelijke maatregelen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen, moet zorgen voor het goed functioneren van de interne markt.

Voorts moet zij een afschrikkend effect hebben op de onrechtmatige openbaarmaking van bedrijfsgeheimen, zonder afbreuk te doen aan de fundamentele rechten en vrijheden of het openbaar belang, zoals de openbare veiligheid, consumentenbescherming, volksgezondheid, milieubescherming en de mobiliteit van werknemers.

Bescherming van onderzoeksjournalistiek

Hoewel de richtlijn voorziet in maatregelen ter voorkoming van de openbaarmaking van informatie met het oog op bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen, zorgen de nieuwe maatregelen er ten volle voor dat onderzoeksjournalistiek kan worden verricht zonder nieuwe beperkingen, ook wat betreft de bescherming van journalistieke bronnen.

De richtlijn spoort met het EU-Handvest van de grondrechten, dat de vrijheid en de pluriformiteit van de media beschermt.

Mobiliteit van werknemers

De richtlijn legt geen beperkingen op aan werknemers in arbeidsovereenkomsten, waarop de nationale wetgeving van toepassing blijft.

Er zal dus voor werknemers geen beperking zijn van het gebruik van ervaring en vaardigheden die zij op eerlijke wijze hebben verworven tijdens de normale uitoefening van hun functie.

Voorts wordt de autonomie van de sociale partners en hun recht om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten, niet beïnvloed door de invoering van de nieuwe voorwaarden.

Klokkenluiders

Te goeder trouw handelende personen die bedrijfsgeheimen onthullen ter bescherming van het algemeen belang, algemeen bekend als “klokkenluiders”, zullen passende bescherming genieten. Het is aan de nationale bevoegde rechterlijke instanties om uit te maken of de openbaarmaking van een bedrijfsgeheim nodig was voor het aangeven van wangedrag, fouten of illegale activiteiten.

Vergoeding van houders van bedrijfsgeheimen

In overeenstemming met het nieuwe rechtskader zullen de EU‑lidstaten in de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten voorzien die nodig zijn om te waarborgen dat tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen een civiele vordering kan worden ingesteld.

Deze moeten eerlijk, doeltreffend en ontradend zijn. Niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en niet gepaard gaan met onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen. De verjaringstermijn voor vorderingen bedraagt ten hoogste 6 jaar.

Houders van bedrijfsgeheimen hebben het recht om rechtsmiddelen in te zetten in geval van schade door onrechtmatige toe-eigening van documenten, voorwerpen, materialen, stoffen of elektronische bestanden die het bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid.

Indien nodig wordt de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen ook gehandhaafd in de loop van en na de gerechtelijke procedure.

Volgende stappen

Na de bekendmaking van de richtlijn in het Publicatieblad van de EU en de inwerkingtreding ervan, beschikken de lidstaten over ten hoogste 2 jaar om de nieuwe bepalingen in nationaal recht om te zetten.

Achtergrond

Bedrijven investeren in het verwerven, ontwikkelen en toepassen van knowhow en informatie. Deze investering in intellectueel kapitaal is van invloed op hun concurrentievermogen en innovatief vermogen op de markt, en bijgevolg op de voordelen en op de wil om te blijven innoveren.

Deze waardevolle knowhow en bedrijfsinformatie die bedoeld zijn om vertrouwelijk te blijven, worden “bedrijfsgeheim” genoemd.

Bedrijfsgeheimen hebben betrekking op een breed scala aan informatie, van technologische kennis tot handelsgegevens zoals informatie over klanten en leveranciers, bedrijfsplannen of marktonderzoek en marktstrategieën.

Bedrijfsgeheimen spelen een belangrijke rol bij de bescherming van kennisuitwisseling – in het kader van onderzoek en ontwikkeling en innovatie – tussen bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, en onderzoeksinstellingen op de interne markt.

Vandaag de dag zijn er in de lidstaten veel uiteenlopende systemen en definities wat betreft de behandeling en bescherming van bedrijfsgeheimen. Het nieuwe instrument zal zorgen voor juridische duidelijkheid en een gelijk speelveld voor alle Europese bedrijven. Het zal ook helpen hun belangstelling voor de ontwikkeling van onderzoeks- en innovatieactiviteiten aan te wakkeren.

De Commissie heeft het oorspronkelijke voorstel in november 2013 ingediend en het Europees Parlement heeft op 14 april 2016 gestemd.